Okosu shoes
Szybki podgląd
279,00 zł
Freerider pro mid vcs
Szybki podgląd
699,00 zł
Y-3 terrex swift r3 gtx
Szybki podgląd
1 699,00 zł
Y-3 gr.1p high
Szybki podgląd
1 299,00 zł
Y-3 gr.1p
Szybki podgląd
1 199,00 zł
Y-3 hicho
Szybki podgląd
1 199,00 zł
Racing 1 shoes
Szybki podgląd
449,00 zł
Arsenal snapback cap
Szybki podgląd
99,00 zł
Manchester united duffel bag medium
Szybki podgląd
229,00 zł
Arsenal wash kit
Szybki podgląd
79,00 zł
Suszarka na pranie duża pionowa składana biało szara stojąca poziomowa
Szybki podgląd
89,54 zł
PIERŚCIONEK KRYSZTAŁEK SWAROVSKI STAL PLATEROWANA BIAŁYM ZŁOTEM PST456, Rozmiar pierścionków: US6 EU
Szybki podgląd
34,99 zł
Suszarka na pranie duża pionowa biało niebieska składana stojąca poziomowa
Szybki podgląd
89,54 zł
Sportowe Legginsy Fitness Trening L LEG7L
Szybki podgląd
31,00 zł
Suszarka na pranie duża pionowa składana stojąca
Szybki podgląd
51,66 zł
Sportowe Legginsy Fitness Trening M LEG7M
Szybki podgląd
31,00 zł
Sportowe Legginsy Fitness Trening S LEG7S
Szybki podgląd
31,00 zł
dwustronna kurtka bomberka z metalicznym wykończeniem
Szybki podgląd
100,03 zł
dwustronna kurtka bomberka z metalicznym wykończeniem
Szybki podgląd
100,03 zł
dopasowane spodnie z ekoskóry
Szybki podgląd
82,22 zł
KARTON_klapowy_PUDEŁKO 400x250x200mm_3W B_Komplet 480 sztuk_MOCNE_TANIO_!!!
Szybki podgląd
768,00 zł
FOLIOPAKI KURIERSKIE_Koperty 350x450 DUŻE-MOCNE-TANIO_100 sztuk_!!!
Szybki podgląd
31,99 zł
PIERŚCIONEK KRYSZTAŁEK SWAROVSKI STAL PLATEROWANA BIAŁYM ZŁOTEM PST458, Rozmiar pierścionków: US6 EU
Szybki podgląd
40,59 zł

Regulamin

Regulamin Pasażu internetowego

(ważny od 01.01.2020 r.)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Pasaż Internetowy na tej stronie prowadzi Usługodawca: sStore, ul. Wały Dwernickiego 11/1, 42-202 Częstochowa, NIP: PL5771803797.


2. Pasaż Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.


3. Korzystanie z Pasażu Internetowego przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarka internetowa Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies,
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pixeli.


4. Użytkownik korzystający z Pasażu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.


II. DEFINICJE


Poniższym wyrażeniom użytym w Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa / Koszty dostawy na stronach Sklepów Internetowych, z których pochodzą prezentowane w Pasażu Internetowym produkty;


2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;


3. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Pasażu Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Produktach;


4. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na stronie Pasażu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta;


5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;


6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Pasażu Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących Użytkownika oraz składanych przez niego umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia lub zamieszczać Treści;

7. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

8. Login - adres e-mail Użytkownika używany podczas rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;


9. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży;


10. Polityka Prywatności - zasady dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Pasażu Internetowym;

11. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, Ubezpieczenie Gwarancja, inne usługi dostępne w ofercie Pasażu Internetowego, świadczone przez Sprzedającego;


12. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);


13. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;


14. Pasaż Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, prezentujący oferty produktowe z innych Sklepów Internetowych, z którymi Usługodawca współpracuje na zasadzie Afiliacji;


15. Towar - rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Pasażu Internetowego, którą kupujący może kupić w Sklepie Internetowym, do którego prowadzą odnośniki;


16. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Pasażu Internetowym;


17. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Pasażu Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;


18. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;


19. Usługodawca - właściciel Pasażu Internetowego;


20. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Pasażu Internetowego;

21. Sprzedawca - właściciel Sklepu Internetowego, który udostępnił swoją ofertę produktową w postaci plików Afiliacyjnych w serwisach Afiliacyjnych lub w inny sposób. Oferty produktowe Sprzedawcy są prezentowane w naszym Pasażu Internetowym.III. KORZYSTANIE Z PASAŻU INTERNETOWEGO


1. Rejestracja konta wymaga zdalnego wypełnienia odpowiedniego formularza elektronicznego w Pasażu Internetowym, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty e-mail Użytkownika, jego numer telefonu oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta.


2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z pkt. IV.9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy oświadczenie Usług.


3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.


4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.


5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oświadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.


6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika.


7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy. 


8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. 
IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


I. Ze względu na to, że ww. serwis jest Pasażem Internetowym a nie Sklepem Internetowym, nie można w nim składać zamówień. Prezentowane produkty - opisy, zdjęcia, ceny produktów - pochodzą z plików afiliacyjnych i należą do Sklepów Internetowych, które je nam udostępnili - za pomocą serwisów afiliacyjnych lub w inny sposób.


1. Aby sprawdzić dokładny opis i faktyczną cenę prezentowanych produktów, należy kliknąć w przycisk "Przejdź do sklepu", znajdujący się przy opisie danego produktu, a następnie zostanie się przekierowany na konkretną stronę Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

2. Na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy można złożyć zamówienie na wybrane produkty.


3. Pasaż Internetowy nie odpowiada za treści, ceny, opisy, zdjęcia produktów oraz nie odpowiada za realizację zamówień w Sklepie Internetowym Sprzedawcy!
V. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻU INTERNETOWEGO


1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Pasażu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pasażu Internetowego.


2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Pasażu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik zobowiązany jest do: a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Pasażu Internetowego; b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Pasażu Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem; c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności; d)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.


2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie albo Polityce Prywatności.


3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Pasażu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.


4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma możliwość wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.


5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi funkcjonowaniu Pasażu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.


2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - dane firmy znajdują się w Postanowieniach Ogólnych regulaminu w punkcie 1 - w dalszej części zwanym „Administratorem”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail Usługodawcy.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

 • realizacji usługi - Newsletteru
 • rejestracji konta 

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:

 • wyboru preferowanej formy przekazywania informacji  marketingowych;

d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

 • marketingu usług dostępnych u Usługodawcy, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych;
 • przeprowadzania badania opinii Użytkownika, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
 • kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Użytkownikiem oraz udzielanie odpowiedzi na jego pytania;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

e) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: firmom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem. 

6. Dane zebrane w celu rejestracji konta, będą przetwarzane przez okres realizacji usługi i funkcjonowania konta. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. 

7. Administrator może wcześniej przestać przetwarzać dane osobowe, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeśli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

8. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest przekazana zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

10. W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem, poprzez e-mail podany na stronie.

11. Jeżeli Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora. 

12.Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z Pasażu Internetowego Użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie e-Pasażu można znaleźć w Polityce Prywatności, Polityce Cookies.IX. TREŚCI

1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty e-mail może zamieszczać Treści w Pasażu Internetowym.

2.Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika w Pasażu Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Pasażu Internetowym z chwilą ich ustalenia udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Pasażu Internetowym. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Pasaż Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji, w tym opinii i ocen, dotyczących Produktów. W związku z powyższym - korzystając z Pasażu Internetowego poprzez zamieszczanie Treści - Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi  oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:

 • mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171,poz. 1206 ze zmianami),
 • nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,
 • nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,
 • nie zawierają słów wulgarnych,
 • nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,
 • nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,
 • nie stoją w sprzeczności z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem i Polityką Prywatności lub przepisami prawa. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników - autorów Treści sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.X. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Pasażu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Pasażu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie ,przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Pasażu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi nie wyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Pasażu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Korzystanie ze strony internetowej Pasażu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub dokumentów ze strony internetowej Pasażu Internetowego, wyłącznie do własnego użytku, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

XI. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronie Pasażu Internetowego.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar, miejscowo właściwy sąd powszechny.

5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów oraz w pełni ją akceptuje i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

W sklepie internetowym butik-landia.pl można kupić sukienki, eleganckie sukienki wieczorowe oraz bluzki damskie. Nasza odzież damska to nie tylko sukienki, oferujemy również, spodnie damskie, legginsypłaszcze i szyte na zamówienie żakiety. Przy zakupach hurtowych proponujemy w promocyjnej cenie buty, skórzane torebki damskie oraz ubrania damskie w rozmiarze S i M. Szukając naszego sklepu wystarczy że wpiszesz obuwie onlinespódnice online lub sukienki online a trafisz bezpośrednio do nas. Tylko w naszym sklepie kupisz przede wszystkim modne sukienki oraz tanie sukienki. Jeżeli interesuje Cię bielizna damska, to zadzwoń do nas a nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na: BIŻUTERIA SREBRNA, Biżuteria ze stali chirurgicznej.

Kategorie Biżuteria sztuczna Biżuteria ze stali chirurgicznej Bluzki Bluzki plus size Bluzy Bluzy plus size Body Bolerka Czapki Dodatki Dom i wyposażenie Dresy Galanteria Kamizelki Kombinezony Komplety Koszule Kurtki Kurtki plus size Legginsy Narzutka Okulary przeciwsłoneczne Organizery do przechowywania Ozdoby do włosów Ozdoby świąteczne Plecaki Płaszcze Płaszcze plus size Poncho Pończochy Pozostałe Prostokątne Regular Ręczniki plażowe Size+ Spodenki Spodnie Spodnie dresowe Spodnie plus size Spódnice Spódnice plus size Stroje kąpielowe Strona główna Sukienki Sukienki dzienne Sukienki plus size Sukienki wieczorowe Swetry Swetry plus size Szkatułki Szkatułki i pudełka